Jump to content

ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ ⵢⵓⵎⵥ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵏⵓⵎⴰⴽ ⴰⴷ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵎⴳⴰⵍⵏ: ⵉⴳⴰ ⵙⴳ ⵣⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ XIX ⴰⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵣⵉⵔⵢ ⴳⵔⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵢⵉⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵣⵣⵍⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴽⵜⴰⵢⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ. "ⴰⵎⵓⵏ ⴰⵖⴰⵔⵉⵎ" ⵜⵙⵙⵓⵎⴽ ⵙⴳ ⴰⵔⵉⵙⵟⵓ ⴰⵔ ⵔⵓⵚⵓ ⵜⴰⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵜⴳⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ ⵉ « ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ».

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]