Jump to content

ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵎ (ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵎ
Sonic Boom
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 104
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵉⴼⴰⵏ ⴱⵉⵍⵉⵢ
ⴷⵓⵏⵏⴰ ⴼⵔⵉⵢⴷⵎⴰⵏ ⵎⵉⵔ
ⵙⴰⵏⴷⵔⵉⵏ ⵏⴳⵓⵢⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵡⵉ ⴷⵓ! ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ
ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵙⵉⵊⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵍⴰⴳⴰⵔⴷⵉⵔ ⴳⵔⵓⴱ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 8 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014 -
18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2017
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⴱⵓⵎⵉⵔⴰⵏⴳ
ⴽⴰⵏⴰⵍ ⵊⵉ, ⴳⵓⵍⵍⵉ
ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ
ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴰⴱⵓⵎⵃⵏⴷ

ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Sonic Boom) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵉ-ⴷⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ-ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ, ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⵊⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵉⴽⵓⵍⵓⵔ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ, ⵙ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⴳⴰⵔⴷⵉⵔ ⵜⵉⵎⴰⵜⵉⴽ ⴷ ⵊⵓⵏⵉⵙⵙ ⵜⵉⴼⵉ, ⵉ ⵜⵉⴱⴰⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ, ⴽⴰⵏⴰⵍ ⵊⵉⴳⵓⵍⵍⵉ. ⵜⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⴳ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴰⴱⵓⵎⵃⵏⴷⵙⵉⵊⴰ. ⵉⴳⴰ ⵡⵍⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵓⵙ ⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⴼⵉⵣⵢⵓ ⵢⴰⵏ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵍⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴱⴷⴰ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2014.[1] ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵙⵓⵏⵉⴽ ⴱⵓⵎ, ⵍⵍⵉ ⴷⴷⴰⵔ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴽⵓⵎⵉⴽⵙ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴰⵔⵛⵉ ⴽⵓⵎⵉⴽⵙ, ⴷ ⴰⴽⵯⵔⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⵉ.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Canal J : "Sonic Boom" débarque le 19 novembre". Média+
  2. Parker, Kellie (25 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2014). "Go Behind the Scenes with Sonic Boom". Sega Blog. Sega.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]