Jump to content

ⵔⴰⵏⴳⵓ (ⴼⵉⵍⵎ 2011)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵔⴰⵏⴳⵓ
Rango
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 107 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵊⵓⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⵎⵓⴼⵉⵣ
ⴳⵔⴰⵀⴰⵎ ⴽⵉⵏⴳ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵀⴰⵏⵣ ⵣⵉⵎⵔ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴳⵓⵔ ⴼⵉⵔⴱⵉⵏⵙⴽⵉ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 2011

ⵔⴰⵏⴳⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Rango) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⴼ ⴰⴷⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴳ ⵓⵍⵍⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵉⴼⵓⵖⵏ ⵖ 2011.[1] ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴳⵓⵔ ⴼⵉⵔⴱⵉⵏⵙⴽⵉ, ⴷ ⴰⵙⵉⵏⵢⴰⵔⵉⵙⵜ ⵊⵓⵏ ⵍⵓⴳⴰⵏⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⴼⵉⵔⴱⵉⵏⵙⴽⵉ, ⴳⵔⴰⵀⴰⵎ ⴽⵉⵏⴳ ⴷ ⵊⵓⵏ ⴱⵉ, ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵊⵓⵏⵉ ⴷⵉⴱ, ⴰⵢⵍⴰ ⴼⵉⵛⵔ, ⴰⴱⵉⵊⵉⵍ ⴱⵔⵙⵍⵉⵏ, ⵏⵉⴷ ⴱⵉⵜⵉ, ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵎⵓⵍⵉⵏⴰ, ⴱⵉⵍ ⵏⴰⵢ, ⵙⵜⵉⴼⵏ ⵔⵓⵜ, ⴳⴰⵔⵉ ⴷⵉⵏ ⵙⵜⴰⵏⵜⵓⵏ, ⵔⴰⵢ ⵡⵉⵏⵙⵜⵓⵏ, ⴷ ⵜⵉⵎⵓⵜⵉ ⵓⵍⵉⴼⴰⵏⵜ. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵖ ⵔⴰⵏⴳⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰ ⴷⴷⵉⴽⵓⵛ ⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵢⴳ ⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣ, ⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵖ ⴰⴷⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵣⴷⴰⵖ ⴳⵉⵙ ⵊⵓⵏⴷ ⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵛⵛⵉⵔⵉⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⵏⵏⵙ ⵣⴳ ⵉⵎⵅⵅⴰⵔⵏ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵍⵉⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⵎⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⴳⴳⴰⵍⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⵇⵇⵟⴰⵄⵏ, ⴷ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔⴰⵜⵢⴰⵊ ⴰⵢⴳ ⴰⵏⴱⴰⵔⴰⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵖⵉⴽⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⴷⵍⵉ ⵉⵔⴰ.

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⵎⵓⴼⵉⵣ ⴷ ⴱⵍⴰⵢⵏⴷ ⵡⵉⵏⴽ ⴱⵔⵓⴷⴰⴽⵛⵏ. ⴷ ⴰⴱⴹⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⵔⴰⵎⴰⵡⵏⵜ ⴱⵉⴽⵜⵛⵔⵣ, ⴷ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⴷⵙⵜⵉⵔⵢⴰⵍ ⵍⴰⵢⵜ ⴰⵏⴷ ⵎⴰⵊⵉⴽ.[2] ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵡⵉⵙⵜⵡⵓⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2011, ⴷ ⵖ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵎⴰⵕⵚ 2011.[3]

ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵓⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵢⵓⵜⵉⵏ 135 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵔ,[4] ⴷ ⵉⵔⴱⵃ ⵎⴰⵢⵓⵜⵉⵏ 245,375 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Rango Official Site - Release Dates", RangoMovie.com
  2. Moody, Annemarie. "ILM Jumps to Features with Rango", Animation World Network
  3. "Rango", IMDB
  4. « Rango [ⴰⵔⵛⵉⴼ] », Box Office Mojo

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]