Jump to content

ⵏⴰⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵏⴰⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ
ⵏⴰⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ
ⵏⴰⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵀⵉⵍⴰⵔⵉ ⴽⵍⵉⵏⵜⵓⵏ

ⵎⵢⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ ⵏⵏⴰ ⵢⵏⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵏⵓⵡⴰⵣ ⵛⴰⵔⵉⴼ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ:میاں محمد نواز شریف) (ⵉⵍⵓⵍ 25 ⴳ ⴷⵓⵊⴰⴱⵉⵔ، 1949 ⴳ ⵍⴰⵀⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉ. ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ، ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵓⵔ ⵢⵎⴹⴼⵔⵏ، ⴷ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵊⴰⵔ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1990 ⴷ 18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1993، ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴳ 17 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1997 ⴰⵔ 12 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1999 ⵍⵍⵉⴳ ⵢⴹⴹⵔ ⵙⵉⵙ ⴳ ⵜⴰⵢⵉⵜⴰ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⵔⵉⵡⵣ ⵎⵓⵛⴰⵔⵔⴰⴼ، ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ ⵖⵔ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⴷ ⵃⴽⵎⵏ ⵖⴰⴼⵙ ⵙ ⵍⵃⴱⵙ ⴽⵓⵍ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵓⵎⴰⵙⵜ (ⵜⵜⵓⵀⵎⴰ) ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵡⵡⴰⵖⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵓⴳⵉⵢ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵓⵔⴼ ⵉ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵎⵓⵛⴰⵔⵔⴰⴼ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ، ⵎⴽ ⵢⵍⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⵓⵎⴰⵙ ⵢⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ، ⵢⵜⵜⵓⵃⵔⴰⵎ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⴻⵏ. ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴳ 25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2007 ، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴱⴰⴷ ⴰⵖⵜⴰⵙ ⵢⵙⵙⵓⵔⴼ ⴰⵙ ⴱⴰⵛ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ . ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵖⵔ ⵡⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴷⴼⴼⵉⴷ ⴰⵙⴼⵔⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏⵉ ⴳ 4 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵓⵡⵉⵢ 244 ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉ ⴳ ⵓⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏ . ⵙ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵙⴳ 7 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2013 ⴰⵔ 28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017 ، ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵣⵓⵔⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵏⴼⵔⵓⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵜⵓⵍⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ ⵢⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵉⵣ ⵜⵉⴼⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⵓⵔⵡⴰⵍ ⵉ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⴷ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵎⴰⵏⵚⵉⴱ) ⵏⵏⵙ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]