Jump to content

ⵍⴰⵀⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵍⴰⵀⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴷⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ. ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵊⴰⴱ ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵓⵍⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ ⵓⵍ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ, ⵜⵣⴳⴰ ⵍⴰⵀⵓⵔ ⵖⴼ ⴰⴼⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵔⵔⴰⵡⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 10.000.000 (ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ) ⴷⴳⵙ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵅⵔⵉⴱⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ (ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵛⴰⵀⵉ )، ⴷ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵛⴰⵍⴰ ⵎⴰⵔ , ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵎ : ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵛⴰⵀⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ , ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⴰⵡⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵓⵅⵔⵉⴱⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵙⵉⵅ ⴷ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ , ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⴱⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵜⵛⵉ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵍⴰⵀⵓⵔ ⵙ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⴱⵕⵕⵃⵏ ⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵍⴰⵀⵓⵔ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1940.