Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⴰⵔⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⵉⵜ، ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ , ⵊⴰⵔ 22 ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ , ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ . ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵔⴷⵓ ⵜⴳⴰ ⵉⵍⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵊⴰⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]