Jump to content

ⵎⵓⵃⴰ ⵓ ⵃⵎⵎⵓ ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⵃⴰ ⵓⵃⵎⵎⵓ ⴰⵥⴰⵢⵢⵉ (ⵓⵍⵍⴰ ⵎⵓⵃⴰ ⵓ ⵃⵎⵎⵓ ⵥⵥⴰⵢⴰⵏⵉ[1]), ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ‎: ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴻⴷ ⴱⵏ ⵃⵎⵎⵓ ⴱⵏ ⵄⵇⵇⴰ ⴱⵏ ⵃⵎⴷ,ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⴰⵎⵃⵣⵓⵏ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ,ⵉⵍⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 1863 ⴷⵉ ⵅⵏⵉⴼⵧ‌‌‌ⵕⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⵎⴰⵔⵙ 1921, ⴷ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⵉ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵉⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵍⵀⵔⵉ (13 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1914).

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴷⵔⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵣⵖ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ Moha Ou Hammou Zaïani, Guide bleu Hachette du Maroc, 7inme ed., 1950, p. 315-316.