ⵉⵍⵉⵏⴰ ⵣⴳ ⴰⴼⴰⵍⵓⵕ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵉⵏⴰ ⵣⴳ ⴰⴼⴰⵍⵓⵕ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 3
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 77
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⵜⴰⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵚⵓⴼⵢⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ
ⵏ ⴽⵔⵉⴳ ⴳⵉⵔⴱⵔ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴽⵔⵉⴳ ⴳⵉⵔⴱⵔ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⴱⵉⵍⵔ ⴼⵍⴰⵢⵏⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵜⵓⵏⵉ ⵎⵓⵔⴰⵍⵣ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016 -
23 ⵖⵓⵛⵜ 2020

ⵉⵍⵉⵏⴰ ⵣⴳ ⴰⴼⴰⵍⵓⵕ (ⵙ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Elena of Avalor) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵔⵉ-ⴷⵉ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴽⵔⵉⴳ ⴳⵉⵔⴱⵔ. ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2016 ⵖ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵛⴰⵏⵏⵉⵍ, ⴷ ⵉⵜⵙⵏⴼⵍ ⵙ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⵊⵓⵏⵢⵓⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⴷ ⵉⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵖⵓⵛⵜ 2020.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Elena of Avalor Episode Listings". The Futon Critic.