Jump to content

ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 1942
ⴳ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵏⴰⵡ:ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ,ⵉⵙⵏⵓⴱⵛ ⴷ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ
ⵜⴰⵣⵓⵍⴰⵏⵜ: ⴰⵎⴰⵔⴰ ,ⴰⵎⵣⵉⴳⵣ ⴷ ⴰⵏⵎⵣⵔⴰⵢ 
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ: "ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵖ ⵄⴰⵍⵉ ⵚⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵖ ⴷⴷⴰ ⵄⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⵓⵎⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 1942 ⴳ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004. ⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ «ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⵔ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ» ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵜⵍⵓⵎⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ (ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ).

ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵓⵍ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1942 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵜⴰⵡⵏⵉⵖⵜ ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵏⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⴰⵢⵜ ⴱⵔⵔⵃⵉⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ.

ⵉⵙⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⵯⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵙ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⴳⵣⵣⵓⵍ "ⴷⴷⴰ ⵄⵍⵉ" ⵎⴰⵛ ⵏⵜⵜⴰ ⵓⵔ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵙⵓⵙⴰⵎ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⴷ ⴰⵙ ⴰⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ "ⵄⴰⵍⵉ".

ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵉⴼⵔⴽⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴳ ⵓⴼⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵏⴳⵓⵍⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⵓⵜ, ⵉⵙⵎⴷ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⵖⵉⵏⵏ ⴰⵖ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1968, ⵉⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵎ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ.

ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵚⵚⵓⵕⴱⵓⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ (1979-1972) ⵉⵖⵔ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵡⵓⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵊⴰⴽ ⴱⵉⵔⴽ, ⵢⵓⵎⵥ ⴳ 13 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1988 ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⴱⵖⵓⵔⵜ ⵏ «ⵢⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵊⴰⴷ» ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ «ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ».

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵙⴳⴳⴰⵔⵉⵏ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⵙⵙⵖⵔⴰ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ (1968-1970), ⵢⴰⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1972 ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵎⵣⴰⵣ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⴳⴰ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵉⵏⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵜⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏⵏⵙ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ «ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵡⵓⵖⵓⵍ ⵙ ⵜⵢⵉⵎⴰⵏⵜ «ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⴼⵓⴳⴳⵔ ⵙ ⵉⵥⵓⵕⴰⵏ»

ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵜⵎⵥⵉ ⵏⵙ, 1962

ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴰⴽⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1967, ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ «ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ» ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1972 ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵢⵉⴷⵔⵉⵏ.

ⵉⵃⵢⵢⵍ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1981, ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵎⴰⵥ ⵉⴽⵛⵎ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵖⵣⵓ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (1982) ⵙ ⵙ ⵜⵍⵓⵎⵙⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴳⵔ ⵉ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵓⵖⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ (ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔ), ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ «ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ» ⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵉⵙⵏⵓⵎⵎⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⵣⵡⴰⴳ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵍⵉⴽ ⵙⴳ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ.

ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴰⵎⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵉⴼⵉⵡ ⵉⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵉⵜⵜⵔ ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴹⴰⵕⵜ ⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⴳ ⵓⵖⵣⵓ ⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ.

ⵢⵓⵎⵥ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⴰⴳⵎⴰⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ - ⵏⵏⴰ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵙ ⵜⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ - ⵉⴽⴽ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⵔⵣⵓ ⴰⵎⴰⵏⴰⵔ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏⵏⵙ.

ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵔⴰ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ:

 • ⵜⴰⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴷⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵍⵉⵎⴰ, 1971.
 • ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ, ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ, 25 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1982.
 • ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵎⵅⵜⴰⵕ ⵙⵙⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴰⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⵏⵏⴰⵊⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, 1986.
 • ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ: ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ 1989.
 • ⵜⴰⵣⵎⵣⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵏ (ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ) ⴷ ⵙⵓⵙ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 12, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, 1992.
 • ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵥⵥⵢⴰⵏ (ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ  ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ  ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ). 1993.
 • ⵉⵣⵎⵓⵍⵏ: ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ 1995.
 • ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ: ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵕⴰⵇⵕⴰⵇ, ⵕⵕⴱⴰⵟ 2002.
 • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⵢⴰⴷ 2002.
 • ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴷⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ, ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴽⴰⵎ 2004.
 • ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⴳⵔⴰⴷⵏ  ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵄⵍⵉ ⵓⵥⵓⵍⵉⵟ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ, «ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⴷ ⵉⵙⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵎⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⵇ ⴱⵏ ⵣⵢⵢⴰⴷ 2002». ⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ «ⵉⵎⵏⵖⵉⵜⵏ ⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ».

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⴳ 10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2004, ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ.

ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴷⴰ ⵄⵍⵉ ⵉⵣⵔⵉⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵙ, ⵣⵓⵏ:

 • «ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴰⵖ ⵉⴳⴰⵏ, ⵉⵖ ⵜⵎⵎⵓⵜ ⵏⵎⵎⵓⵜ»
 • ⵉⴳ ⵏⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⵙⴽⵔ ⴰⵙⴳⵓⴷⵉ. ⴰⵙⴳⵓⴷⵉ ⴷⴰⵔ ⴷⴷⴰ ⵄⵍⵉ ⵉⴳⴰⵜ: ⴰⵙⵙⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]