Jump to content

ⴽⵔⵉⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵖⵣⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⵔⵉⴳ ⴷⴰⵜ ⵉⵖⵣⵔ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 (ⴷⵉⵊⵉⵜⴰⵍ)
11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 (ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ)
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 88 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜⵜ
ⴱⵉⵏ ⵍⵓⴼⵉⵏ
ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⵍⵉⵏⴰ ⵣⵓⵏⵉⵛ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⵊⵉⴼⴼ ⵔⵓⵙⵉⵏⵙⵜⵓⴽ

ⴽⵔⵉⴳ ⴷⴰⵜ ⵉⵖⵣⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Craig Before the Creek) ⵉⴳⴰ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵜⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵖ 2023 ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ ⵉ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴽⵔⵉⴳ ⵣⵖ ⵉⵖⵣⵔ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵜⵜ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⴱⵉⵏ ⵍⵉⴼⵉⵏ, ⴷ ⵙ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵏ ⵏⴰⵢⵊⴰ ⴱⵓⵔⵜⵔ, ⴷ ⵉⵡⵙⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵍⵉⴼⵉⵏ. ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⴰⵔⵜⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⴽⵔⵉⴳ ⴷ ⵉⵎⴷⵓⴽⴰⵍⵏ ⴷⴰⵜ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⴰⵔⵓ.[1]

ⴰⵙⵓⴼⵖ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ 'ⴽⵔⵉⴳ ⴷⴰⵜ ⵉⵣⵖⵔ', ⵙⵙⵎⵉⵔⵏ ⴼⵍⴰⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2022, ⴷ ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴷ ⵔⴰⵢⴼⴰⵖ ⵖ DVD ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵎⴰⵕⵚ 2024.[1] ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 13 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 ‘Craig Of The Creek’ Renewed For Season 5 On Cartoon Network; WarnerMedia Kids & Family Greenlights Spinoff Series & Original Movie Deadline Hollywood. Archived
  2. "'Craig Before the Creek' Movie Sets Digital, DVD & Air Dates". Animation Magazine.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]