Jump to content

ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ

ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ: (هه‌رێمی کوردستانى عيراق‏) , ⵢⵉⵡⵏ ⵍⵉⵇⵍⵉⵎ ⵢⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉ .ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⴰⵏⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ،ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ ، ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵀⵓⵍⵉⵔ . ⵜⵡⴰⵏⴱⴰⴹ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⵇⵍⵉⵎ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵟⵉ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ , ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⴳⴰⵡⵙⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵔ 111 . ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵄⵓⴷ ⴱⴰⵔⴰⵣⴰⵏⵉ، ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2005 , ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵜⵉⵜ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵡⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2009. ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵔ 44 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]