Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ : كوردی / Kurdî‏) ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴹⴼⵕ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ-ⵓⵔⵓⵒ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵏⵙⴽⵔⵉⵜⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ، ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵜⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ، ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵔⴰ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ , ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵡⴹⵏ ⵊⴰⵔ 16 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴰⵔ 35 ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴷⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⵎ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ، ⴷ ⵄⵉⵔⴰⵇ، ⴷ ⵉⵔⴰⵏ، ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⴰⵔⵎⵉⵏⵢⴰ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ، ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵏ ⵄⵉⵔⴰⵇ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004 . ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵖⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⴽⵔⵎⴰⵏⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵏⵉⵜ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
very sehr Zor / fre ⴰⵟⵟⴰⵙ
drop tropfen drope/dlope ⵜⵉⵎⵇⵇⵉⵜ
great groß gewre ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ
hope hoffen hêvî / hîwa ⴰⵏⴰⵔⵓⵣ
moon mond mang/heyv ⴰⵢⵢⵓⵔ
earth erde erd/herd ⴰⴽⴰⵍ
evening abend êware/êvar ⴰⵣⵎⵣ
honey honig hengwîn ⵜⴰⵎⵎⵏⵜ
beautiful schön cwan ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ
here hier êre ⴷⴰ
iron eisen asin ⵓⵣⵣⴰⵍ
brother Bruder bra ⴳⵯⵎⴰ