Jump to content

ⴰⵔⴱⵉⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵔⴱⵉⵍ
ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ

ⴰⵔⴱⵉⵍ ⵙ ⵜⴽⵓⵔⴷⵉⵜ :  ⵀⵉⵡⵍⵉⵔ : (Hewlêr) هه‌ولێر، ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵔⵢⴰⵏⵉⵜ: ܐܪܒܝܠ) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵏ ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ  . ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵙ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ ⴷ ⵍⴱⴰⵚⵔⴰⴷ ⵍⵎⵓⵚⵍ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ. ⵜⴰⴳⵓⴳ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ ⵏⵉⴳ ⵏ 360 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵚⵍ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⵜⴱⵄⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵙ 89 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⵜⴱⵄⴷ ⵖⵉⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵙⵙⵓⵍⴰⵢⵎⴰⵏⵢⴰ ⵏⵉⴳ 112 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ . ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴷ ⵉⴽⵓⵔⴷⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⴷⵔⵙⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴰⵎ ⵉⵜⵓⵔⴽⵎⴰⵏⵉⵢⵏⴰⵛⵓⵔⵉⵢⵏ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 2300 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⵎⵉⵔⵉⵢⵏ. ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴷ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ  ⵉⵔⴰⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ (13165) ⴽⵎ² ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵖⵓⵔ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⴰⵏⵎⴰⵜⵜⵓ ⵊⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⵉⵊⵀⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴷⵓⴳⵉ ⵜⴳⴰ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⴰⵢⵎⵎⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇ ⴰⵡⴷ ⵜⵉⵅⵅⵓⵜⵔⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵔⵓⵢⵜ ⴳ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴷⵉ  ⴽⵓⵔⴷⵉⵙⵜⴰⵏ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵓⵥⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵉⵙⵎ ⴰⵛⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍⵡⴰⵡ (أربيلواو) .

ⵜⵣⵔⵔⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴰⵎ ⵉⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔ ⴰⵎⴰⵇⴷⵓⵏⵉⵚⴰⵍⴰⵃ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵢⵢⵓⴱⵉ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵛⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵜⵢⵓⵙⵎⵎⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵕⴰⵎⵉ ⵃⴷⵢⴰⴱ، ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵜⴰⵄⵉⵔⴰⵇⵉⵜ (ⵜⴰⵏⵙⵟⵓⵔⵉⵜ). ⵏⵏⵓⵔⵥⵎⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵔⴱⵉⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵄⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵍⵅⴰⵟⵟⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 32 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ، ⵙ ⴰⵙⵏⵉⵅⴼ ⵏ ⵄⴰⵜⴰⴱⴰ ⴱⵏ ⴼⵔⵇⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]