Jump to content

ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ: ⴰⴼⵉⵍⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ: ⴰⴼⵉⵍⵎ
The Casagrandes Movie (ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵉⵍⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 23 ⵎⴰⵕⵚ 2024
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⴹⵚⴰ, ⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 85 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴱⵓⴳⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵔⵓⴱⵉⵏⵔ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⵜⵓⵏⵉ ⴳⴰⵎⴰ-ⵍⵓⴱⵓ
ⵔⵉⴱⵉⴽⴰ ⵎⵉⵢ
ⵔⵓⵣⵎⴰⵔⵉ ⴽⵓⵏⵜⵔⵉⵔⴰⵙ
ⵍⴰⵍⵓ ⴰⵍⴽⴰⵔⴰⵣ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵓ ⵜⵔⵉⴼⵉⵏⵓ

ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ: ⴰⴼⵉⵍⵎ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Casagrandes Movie) ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⴷ ⴼⴰⵏⵜⴰⵣⵢⴰ, ⵉⴳ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⴰⵎⵙⴷⴷⵓ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ ⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵙⵙⵉ. ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴱⵓⴳⴰ, ⴷ ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵉ ⴳⴰⵎⴰ-ⵍⵓⴱⵓ, ⵔⵉⴱⵉⴽⴰ ⵎⵉⵢ, ⵔⵓⵣⵎⴰⵔⵉ ⴽⵓⵏⵜⵔⵉⵔⴰⵙ ⴷ ⵍⴰⵍⵓ ⴰⵍⴽⴰⵔⴰⵣ,[1] ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴳ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 22 ⵎⴰⵕⵚ 2024.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⵜⴰⵢⵍⵓⵔ, ⴷⵔⵉⵡ (11 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023). "How Netflix Became the Unlikely King of Feature Animation". TheWrap.