Jump to content

ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ
The Casagrandes
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 3
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 70
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 22 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵔⵓⴱⵉⵏⵔ
ⵎⵉⴳⵍ ⴱⵓⴳⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴽⴰⵔⵉⵏ ⵎⴰⵍⴰⵛ (2019-2021)
ⵢⴼⵉⵜ ⵉ. ⴷⵉⴱⵉⵍⵓ (2021-2022)
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019 –
30 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2022

ⴽⴰⵣⴰⴳⵔⴰⵏⴷⵉⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: The Casagrandes) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⴹⵚⴰ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴳⴰ ⵙ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⵔⵓⴱⵉⵏⵔ ⴷ ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴱⵓⴳⴰ. ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵕⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵏⵉⴽⵓⵍⵓⴷⵉⵢⵏ‏ ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2019.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⵙⴷⵉⵉ ⵅⴼ ⵔⵓⵏⵉ ⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵔⵉⵎⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷⵏⴰⵎⵉⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⵏ ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ.