Jump to content

ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⵜⵏ ⵉⵎⵃⴰⵔⴽⴰⵏ ⵓⴳⵏⵉⴷⵏ ⴰⵏⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵉⴱⵃⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵉⵖⵣⵣⴰⴼⵏ , ⵀⵜⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⵢⵢⵔⵜ ⴳ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ , ⵣⵉ ⵉⴳⵔⵔⵓⵊⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉ ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ

ⴰⵙⵓⴳⵉ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴼ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1100

ⴰⴳⵔⵔⵓⵊ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵔⵎ ⵏ " ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ " ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵉ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵓⵕⵙⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵕⵜ " víkingr " , ⵜⴻⵜⵜⴷⴼⵛ ⵉ ⴰⵎⵃⴰⵔⴽⴰ ⴰⴱⵃⵔⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⵓⴳⵉⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵏ ⴰⵏⵓⵕⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴰⵍⵉⴽⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⵏⵣⵉⵜⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⵣⵉ ⴰⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 8 ⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ 11

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ , ⵉⴹⵉⵙ ⵏ ⵉⵏⵓⵕⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⵣⵉ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⴰⴳⴰⵔⵓ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓ, ⴽⴽⵉⵏ ⵉⵣⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ , ⵙⵍⵍⵡⵉⵏ ⵜⵉⵀⵔⴰⵙ ⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⴰⵍⵉⴽⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⵢⴹⴼⵕ ⴼ ⵉⴽⴰⵔⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵍⵓ , ⵄⴱⴷⵏ ⴰⴽⵓⵛⵏ ⵉⵏⵓⵕⵙⵉⵢⵏ ⴰⵎ ⵓⴷⵉⵏ , ⵜⵓⵕ... , ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵀⴹⵕⵏ ⵉⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ , ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⵓⵕⵙⵉ ⵉⵜⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵉⵥⵕⵉ ⴰⵎⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵣⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ


ⵉⴽⵔⵔⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⴱⴱⴰⵔⵏ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴰⴽⴷ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⴽⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵎ ⵜⵉⴼⵔⵓⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⵛⴰⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵃⵔⵉⵛⵏ , ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵡⴷⵜ ⴳ ⴰⵎⵜⵡⵉ ⴷ ⵜⴰⵡⴷⴰ ⴳ ⵉⵖⵏⴱⴰ ⵏ ⵉⴼⵏⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵕⴹⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⴰⵎⵜⵡⵉ

ⴰⵏⵖⴰⵍ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ

ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵉⵏⵓⴼⵍⴰⵢⵏ , ⵚⴽⵓⵏ ⵉⴱⵔⵉⵔⴷⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳⵔ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⵙⴽⴰⵏⴷⵉⵏⴰⴼⵢⴰ , ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵣⵣⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ ⴰⵊⴱⵓⵊ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ,ⵍⵄⵎⴱⵕ , ⴰⴽⵍⴰⵏ , ⵣⴳ ⵜⴰⵇⵓⵙⵟⴰⵏⵟⵉⵏⵉⵜⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ

ⵓⴽⴽⵓⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⵏⵓⴼⵍⴰⵢ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙⵏ , ⵉⴹⵉⵚ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴰⴳⴳⵯⴷ ⵜⵉⵏⴼⵓⵙⵉⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⴼⴰⵢⴽⵉⵏⴳ ⴷ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⴷⵏⴰⵏⵜ

ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⴽⵓⵙ ⴰⵊⵉⵏⵉ ⴰⵙⴷⴷⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵙⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⴷⵔⵉⵣ ⴰⵊⵉⵏⵉ ⵏⵏⵉ ⵢⵙⵙⵎⵏⵜⵍ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵊⵉⵏⵉ ⴳ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]