ⵉⵙⵟⴰⵏⴱⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

Istambul ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ . ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳⵙ 13 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007) ، ⵜⵣⴳⴰ ⵊⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ: ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ , ⵓⵍⴰⵛ ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎ ⵏⵜⵜⴰⵜ, ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵜⵛⴱⵀⴰ ⵎⵍⵉⵃ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ) ⵏ ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵜⵣⴳⴰⴷ ⴳⵔ ⴰⵙⵢⴰⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵢⴳⴻⵣⵎ ⵉⵜⵙ ⴷⵉ 'ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵎⴰⵔⵎⴰⵔⴰⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴱ'ⵡ ⴰⵎⴰⵏ ⴱⵓⵙⴼⵓⵔ ⵢⴻⵙⵙⵉⵡⴹ ⴳⵔⴰⵙⵏ (ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ), ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵜⵎⵓⵇⵇⵓⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵜⵓⵔⴰ ⴳ ⵢⴰⵍ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ'ⵓ ⴱⵓⵙⴼⵓⵔ ⵜⵙⵡⴰⴷⵍⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]