Jump to content

ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵉⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵉⵔⴰ
Ait Amira (ⴼⵕ)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 76 646 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 18 576 ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
Map

ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵉⵔⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵣⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⵛⵜⵓⴽⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵀⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⵜ. ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵎⵉⵔⴰ 9084 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014.[1]

ⴰⵙⵏⵎⴽⵜⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵙⴽⴽⵉⵍⵜ: 40,7%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵖⵔⴰⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ): 6,9%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ: 60,6%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵡⵓⵔⵉ: 7%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽ: 1,2%
  • ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ: 80,8%

ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "RGPH 2014 - Site HCP"