ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ (ⴰⴼⵉⵍⵎ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ
Ratatouille (ⴼⵕ/ⴳⵍⵣ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵉⵍⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ
ⴰⴼⵓⵖ 2007
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⴹⵚⴰ, ⴷⵕⴰⵎⴰ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 111 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ
ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴱⵔⴰⴷ ⴱⵓⵔⴷ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴱⵔⴰⴷ ⵍⵓⵡⵉⵙ
ⴰⵙⵉⵏⴰⵔⵉⵙⵜ ⵊⴰⵏ ⴱⵉⵏⴽⴰⴼⴰ
ⵊⵉⵎ ⴽⴰⴱⵓⴱⵢⴰⵏⵙⵓ
ⴱⵔⴰⴷ ⴱⵓⵔⴷ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵎⴰⵢⴽⵍ ⴳⵉⵢⴰⵛⵉⵏⵓ


ⴰⵖⵔⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ : Ratatouille) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⵜⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵉⴽⵙⴰⵔⵡⴰⵍⵜ ⴷⵉⵣⵏⵉ ⴱⵉⴽⵜⵛⵓⵔⵣ.[1] ⵖⵡⴰⴷ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵡⵉⵙ ⵜⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⵙⴼⵖ ⴱⵉⴽⵙⴰⵔ, ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵜ ⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⴼ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⵙⵉ ⴱⵔⴰⴷ ⴱⵓⵔⴷ. ⵉⴼⴼⵓⵖ ⴷ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 2007.

ⴰⴼⵉⵍⵎ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴼ ⵍⵇⵉⵙⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴷⴰ, ⵉⴳⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⴽⵣⵎⵉⵏ. ⵉⴽⴽⴰ-ⵜⵜ-ⵉⵏⵏ ⵉⵣⴷⵖ ⵖ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵔ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏ. ⵎⴰⵛ ⵔⴰⵏ ⵍⴰⵇⴷⴰⵔ ⴰⴷ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⴳⵉⵔⵉ ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ. ⵖⵉⵏ ⴰⵖ ⵉⵎⴰⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⵓⵅ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴷⵉⵙ ⵖ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵖ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵔⵔⵉⵙⵜⵓ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⵔⵉⵣ.

ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⴽⵣⵎⵉⵏ - ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴷⴰ ⴰⵣⵔⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⵓⵏⵡⴰⵍ.
 • ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⴰⴱⵓⴷⵔⴰⵔ
 • ⵛⵛⴰⴼ ⵄⴰⴱⴷ - ⵉⴳⴰ ⵛⵛⴰⴼ ⵏ ⵍⵓⵟⵉⵍ ⴷ ⵓⵔⵉⵃⵎⵍ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ
 • ⵣⴰⵢⵏⴰ
 • ⵍⵃⴰⵊ ⵙⵡⵉⵔⵜⵉ
 • ⵛⵛⴰⴼ ⵍⵃⵙⵏ
 • ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⴽⵣⵎⵉⵏ
 • ⴱⵉⵇⵙ
 • ⵍⵎⵃⴼⵓⴹ
 • ⵎⵙⵄⵓⴷ
 • ⵍⵎⵓⵃⴰⵎⵉ
 • ⵛⵛⴰⴼ ⵍⵄⵕⴱⵉ
 • ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵡⵉⵔⵜⵉ
 • ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
 • ⴰⵎⵍⵖⵓ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 1. "Ratatouille (2007)". American Film Institute.

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]