Jump to content

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵖ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵍⵉ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵔⵎⵓⵙⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏⵖ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴷ ⵟⵟⴰⴼ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵓⵍⴳⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ.

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⴰⴷ :

  1. ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵡⵔⵉⴽⵏ ⵏⵖ ⵏⴷⴳⴰⵔⵏ.
  2. ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵓⵔⵔⵉⵣ ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴰⵎ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏⵖ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵎⴰⵛ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ.
  3. ⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵉⵍⵉ ⴷ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⵓⵍⴳⵉⵏ .

ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵜⵉ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵜⵉⵡⴳⴳⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵣⴰⴳⵜ. ⴷ ⴰⵔ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰ ⴽⵓⴷⵏ ⵉⵙⵎⴷ ⵜⵉⵣⵉ ⵏⵏⵙ ⵏⵖ ⴰⵙⴱⴷⴷ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏⵖ ⵙ ⵙⵉⵣⵉ , ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵜⵡⴳⴳⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵉⴳ ⵉⴼⵙⵉ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏⵖ ⴰⴼⵙⵉ ⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵜⵜ , ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵜⵉⵡⴳⴳⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⴷ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵣⴳ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵡⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⴱⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⴰⵢ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵏ ⵏⵣⵔⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵖⵎⴽ ⴰⴷ:

  1. ⴰⵙⵙⴰⵖ : ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏ ⵡⵉⵏⵙ ⵉⴳ ⵉⴹⴼⴰⵔ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵏⵖ ⵓⵀⵓ .
  2. ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ : ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵣⴳ ⵏⵜⵜⴰ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.
  3. ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ : ⴰⵎ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⵢⵟⵟⴰⴼ ⵖⴰⵙ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵉⵍⵉ ⵣⴳ ⵜⵡⵍⴽⴽⴰⵡⵜ ⵜⵓⵍⴳⵉⵏⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⴳⵉ ⴰⵎ ⵜⵉⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ.
  4. ⴰⵏⵓⴳⴳⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ : ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵏⵓⴳⴳⴰ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴰⴷ ⵜⴳⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵛⵔⵉⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ.
  5. ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ : ⴽⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵉⵛⵔⵉⴽⵏ ⵏⵖ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ. ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴹⴼⵓⵕ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵏⴽⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵙⵉ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵥⵕ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]