Jump to content

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰ ⵜⵉⴷ ⵏⵙⵏⴰⵃⵢⵓ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵙ ⴰⵏⵏⵍⵉ, ⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵎⵔⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵢⵓⴹ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵍⴳⴰⵏⵜ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⵎⴰⵛ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵉⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵎ ⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏⵖ ⴰⴳⵏⴰⵡ ⴰⵛⴽⵓ ⵡⴰⴷ ⵍⵉ ⵉⴳⵓⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵜ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ.

ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵅⴼ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ:

  • ⴰⴷⴷⴰⴷ: ⵏⵖ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⵜⴰⵡⵊⴰ, ⴰⵙⴳⴷ ⵏⵖ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ.
  • ⴰⵙⵙⴰⵖ: ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰ ⵙⵉⵙ ⵏⵙⵙⵏ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⴷ.
  • ⴰⵏⵙⴰ : ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴳ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜ ⵏⴰⴼ.
  • ⴰⵏⵓⴳⴰ ⵏ ⵉⵇⵇⴰⵕⵉⴹⵏ.
  • ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ.

ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⴼ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]