Jump to content

ⴰⴱⴱⵍ ⴷ ⵓⵏⵢⵓⵏⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴱⴱⵍ ⴷ ⵓⵏⵢⵓⵏⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 76
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 11 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵊⵓⵔⵊ ⵊⵉⵏⴷⵉ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴱⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⵉⵔ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴱⵓⵍⵍ ⴼⵔⴰⵙⵔ

ⴰⴱⴱⵍ ⴷ ⵓⵏⵢⵓⵏⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Apple & Onion) ⵏⴰⵖⴷ ⴰⴷⴼⴼⵓⵢ ⴷ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵙ ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵊⵓⵔⵊ ⵊⵉⵏⴷⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⴳⴰⵎⴱⵓⵍ, ⴷ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ. ⴰⵔⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷⴼⴼⵓⵢ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⴰⵍⵉⵎ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵎⴰⵎⵓ ⵉⵢⵙⵎ ⴰⴱⴱⵍ ⴷ ⵓⵏⵢⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵣⴷⴰⵖⵏ ⵖ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ. ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵖ ⴽⴰⵔⵜⵓⵏ ⵏⵉⵜⵡⵓⵔⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2018, ⴷ ⵉⵇⵇⴰⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2021.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. « https://twitter.com/georgegendi/status/1492257872910053377 [archive] », Twitter