ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵃⴰⵊⵊⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵃⴰⵊⵊⵉ

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵃⴰⵊⵊⵉ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴷ ⴰⵍⵄⴰⵔⴰⴱⵉ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ 25 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1980 (ⴰⵡⵜⴰⵢ 37)
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⴼⵔⴰⵏ, ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⵉⵖⵣⵉ 1.83 ⵎⵉⵜⵔⵓ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵎⴰⴽⵯⴰⵢ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ
ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵓⵏⵜ ⵏⴰⵏⵙⵉ
ⵓⵟⵟⵓⵏ 15
Senior career
ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜⵉⵏ (ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)
1998–2003 ⵏⴰⵏⵙⵉ 95 (13)
2003–2005 ⴱⴰⵙⵜⵢⴰ 61 (13)
2005–2007 ⵔⵉⵏ 34 (3)
2007–2011 ⵏⴰⵏⵙⵉ 130 (39)
2011–2012 ⵔⵉⵏ 23 (6)
2012–2013 ⴰⵍⵄⴰⵔⴰⴱⵉ 3 (0)
2013–2014 Elazığspor 6 (0)
2014– ⵏⴰⵏⵙⵉ 106 (32)
ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
2003–2012 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ 64 16

ⵢⵓⵙⵓⴼ ⵃⴰⵊⵊⵉ Yusuf Ḥajji (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: يوسف حجي, ⵉⵍⵓⵍ 25 ⴱⵕⴰⵢⵔ 1980) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ, ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵓⵔⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏⴰⵏⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏⵏⵙ. ⵉⴳⴰ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴳⵎⴰⵙ ⴰⵥⵥⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵜⵔⵉ ⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵎⵓⵙⵟⴰⴼⴰ ⵃⴰⵊⵊⵉ ⴷ ⵄⵎⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵙⴰⵎⵉⵔ ⵃⴰⵊⵊⵉ.

ⵉⵡⵡⵓⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]