Jump to content

ⵉⴼⵔⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴼⵔⴰⵏ


ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ [1]
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 1,665 ⵎⵉⵜⵔⵓ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Map

Ifran ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳⵙ 30 074[2] ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ.

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵓⵔⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵉⴼⵔⵉ.

  1. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.
  2. ⴰⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ 2004