Jump to content

ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⴹⵚⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵎⴰⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 2
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 13
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 21 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ
ⵏ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⴱⴰⵔⴱⵔⴰ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴷⴰⵔⵉⵏⵍ ⴼⴰⵏ ⵙⵉⵜⵔⵣ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵛⵍⵉⵢ ⴱⵓⵙⵜⵍⵡⵉⵢⵜ
ⴷⴰⵔⵉⵏⵍ ⴼⴰⵏ ⵙⵉⵜⵔⵣ
ⴽⵉⵎⴱⵔⵍⵉ ⵉⵙ. ⵎⵓⵔⵓⵡ
ⴰⵣⴰⵡⴰⵍ ⴽⵉⵜ ⴱⴰⴽⵙⵜⵔ
ⴳⵔⵉⴳ ⵙⵉⵎⵙ
ⴷⴰⵏ ⴱⵍⵉⵙⵙⵉⵏⴳⵔ
ⵊⵉⵎ ⴽⵓⴼⵍ
ⵉⵜⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏ ⵣⵉⵎⵔⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵜⵉⵔⵏⵔ ⵓⵏⵜⵔⵜⵉⵏⵎⵏ
ⵡⴰⵔⵏⵔ ⴱⵔⴰⴷⵔⵣ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ -
18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2021

ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ ⵖ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Tom and Jerry in New York) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵎⴰⴽⵙ ⵣⴳ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021 ⴰⵔ 18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2021.[1][2] ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵜⵓⵛⴽⴰⴷ ⵣⴳ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⴱⴰⵔⴱⵔⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1940, ⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ.

ⵉⵙⴷⵉⵢⵜⵏ ⵢⵓⵔⴰⵜⵏ ⴷⴰⵔⵉⵍⵍ ⴼⴰⵏ ⵙⵉⵜⵜⵔⵣ, ⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴳⴰⵏ ⵊⵓⵏⴷ ⴰⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ ⵛⵓⵡⵡ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴰⵕⵚⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵔⵉ ⵣⴳ ⵍⴰⵔⵛⵉⴼ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1940 ⴷ 1950.

ⵜⴰⵏⵇⵇⵉⵙⵜ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ 2021, ⵜⵓⵎ ⴷ ⵊⵉⵔⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵉⵎⵙⴽⵙⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵖ ⴰⵙⵏⵙⵓ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⴳⵉⵢⵜ ⴷ ⵖ ⴽⵓⵍⵉ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  1. "Tom and Jerry in New York - Rotten Tomatoes", ⵖ www.rottentomatoes.com
  2. Roxanna Pell, "Tom & Jerry In New York Show Announced, First Look Poster Released", ⵖ ScreenRant

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]