ⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 14 ⵖⵓⵛⵜ 2013
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ. ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ: ⵙⵉ++, ⵙⵉ, ⵊⴰⴼⴰ, ⴱⴰⵢⵜⵓⵏ
ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ: ⵊⴰⴼⴰ
ⴰⵢ ⵓⵡ ⵉⵙ: ⵙⵡⵉⴼⵜ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵉⴳⴳⵔⴰⵏ 4.15.0 (ⵍⵉⵏⵓⴽⵙ, ⵎⴰⴽ ⵓⵡ ⵉⵙ, ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ ⵡⵉⵏⴷⴰⵡⵣ, 18 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024)[1]
10.9.1 (ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ, 4 ⵎⴰⵕⵚ 2024)[2]
10.9.1 (ⴰⵢ ⵓⵡ ⵉⵙ, ⴰⵢⴱⴰⴷ ⵓⵡ ⵉⵙ, 6 ⵎⴰⵕⵚ 2024)[3]
10.9 (ⵎⴰⴽ ⵓⵡ ⵉⵙ, 5 ⵎⴰⵕⵚ 2024)
10.9 (ⵍⵡⵉⴱ, 5 ⵎⴰⵕⵚ 2024)[4]
ⴰⵙⵎⵍ ⵓⵎⴹⵉⵏ https://telegram.org/

ⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{{1}}})‏Telegram) ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴱⴰⵟⵍ. ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵣⴰⵏ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⵏⵖⵔ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰ, ⵏⴰⵣⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ. ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵖ 2013, ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴽⴰ ⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵎⴰⵢⵓⵜⵉⵏ ⵏ 500 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ. ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵍⵉⴳⵔⴰⵎ ⵖⵉⵍⴰ ⵣⴳ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.[5]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://github.com/telegramdesktop/tdesktop/releases/tag/v4.15.0
  2. https://play.google.com/store/apps/details?id=org.telegram.messenger
  3. https://apps.apple.com/us/app/telegram-messenger/id686449807
  4. https://macos.telegram.org/
  5. "Video Calls and Seven Years of Telegram", Telegram