ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 13 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ. ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵊⴰⴼⴰ ⵙⴽⵔⵉⴱⵜ, ⵔⵉⵢⴰⴽⵜ, ⵉⵍⵉⴽⵙⵉⵔ, ⵔⴰⵙⵜ
ⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ 113,7 Mo
ⴰⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ https://discord.com/

ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Discord) ⵉⴳⴰ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴱⴰⵟⵍ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ, ⴷ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴽⵓⵎⴷ ⵢⴰⴹⵏ. ⴳⵉⵙ ⴰⵖⵔⵉ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴳⵔ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵖ ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵔ. ⵉⴱⴷⴰ ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ ⴳ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵣⴳ ⵎⴰⵢⵢⵓ 2018, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵓⵍⴰ ⵖ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⵉⵏⴷⵓⵡⵣ, ⵎⴰⴽ, ⵍⵉⵏⴽⵙ, ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ ⴷ ⵖ ⴰⵢ ⵓ ⵉⵙ. ⴷⵉⵙⴽⵓⵔⴷ ⴰⵔⵙⵉⵙ ⴽⵛⵛⵎⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 250ⵎ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]