ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ
Messager
ⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵖⵓⵛⵜ 2011
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵎⵉⵟⴰ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵎⵉⵟⴰ
ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ
www.MESSENGER.com
ⵎⴰⵔⴽ ⵣⴰⴽⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ

ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Messenger) ⵏⴰⵖⴷ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵏⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ, ⵜⵙⴼⵓⵖⵜⵉⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵟⴰ. ⵖ ⵜⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴼⴰⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2008, ⴷ ⵉⴳⴰⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵢⵏ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵖ 2010, ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵍⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ ⵏ ⵍⴰⵢ ⵓ ⵉⵙ ⵖ 2011.

ⵜⴰⵎⴰⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵥⵕⵉ (ⴰⵍⵍⵓⴳⵓ)[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]