Jump to content

ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2009
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵎⵉⵟⴰ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴱⵔⵉⵢⴰⵏ ⴰⴽⵜⵓⵏ ⴷ ⵊⴰⵏ ⴽⵓⵏⵏ
ⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ
https://whatsapp.com/

ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ ⵎⵉⵙⵙⴰⵏⵊⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Whatsapp Messenger) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴱⵏⵏⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴳⵜⵕⵉⵕⵉⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵣⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⵔⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ (VoIP) ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵎⵉⵟⴰ.[1] ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵜⵜⴰⵊⵊⴰ ⴰⴷ ⵏⵜⵜⴰⵣⴰⵏ ⵜⵓⵣⵉⵏⵉⵏ ⴳⵣⵣⵓⵍⵏⵉⵏ, ⵏⵖⵔ ⵉ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵙ ⵢⵉⵎⵙⵍⵉ ⴷ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰ, ⵏⴰⵣⵏ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⵜⵉⵏⵜⴰⵎⵉⵏ ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ.[2][3]

ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵡⵓⵔⴰⵢ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵖ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵎⵇⵇⴰⵔ, ⵢⵉⵥⴹⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⴽⵛⵎ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ. ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⴳ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ.[4] ⵖ ⵓⵙⴰⵍⴰ, ⵓⵔ ⵢⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵓⴼⵉⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⴰⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏⵖ ⴷ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ. ⵉⵙⴱⵔⵔⵃ ⵡⴰⵟⵙⴰⴱⴱ ⵖ 2017 ⵉⵙ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⵕⵉⵕⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⵜⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.[5]

ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ ⵜⵙⴼⴰⵖ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵖ ⵢⵏⴰⵢⵔ 2018[6], ⴷ ⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⵖⵉⴽⴰ:

  • ⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⴷⴱⵓ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵎⵥⵉⵏ.[7]
  • ⵓⵜⵔⵓⴱⵔⵉⵣ ⵙⵓⵍⵓⵛⵏ ⵉ ⵉⴷⴱⵓ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⴰⵢⵜⵉⵏ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵖⵉⵍⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ.

ⵎⵉⵟⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ ⵏⴰⵖⴷ ⵍⵍⵉ ⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰ "ⵎⵉⵟⴰ" ⵎⴰⴼ ⵔⴰⵜⵙⵖ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵍⵡⴰⵟⵚⴰⴱⴱ ⵖ 19 ⴼⴱⵔⴰⵢⵔ 2014 ⵙ ⴰⵜⵜⵉⴳ ⵏ 19 ⵏ ⵍⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⵉⴱⴹⴰ ⴼ ⴽⵔⴰ ⵓⵎⵣⵏⵜ ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵣⵖ ⵍⴰⵙⵀⵓⵎ ⵏ ⴼⴰⵢⵙⴱⵓⴽ.[8]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Metz, Cade (5 April 2016). "Forget Apple vs. the FBI: WhatsApp just switched on encryption for a billion people". Wired (magazine). Condé Nast.
  2. Voice calling, Mars 12, 2015.
  3. "WhatsApp Voice Calling". Forbes. April 4, 2015.
  4. "WhatsApp FAQ - Using one WhatsApp account on multiple phones, or with multiple phone numbers". WhatsApp.com.
  5. "Building for People, and Now Businesses". WhatsApp.com.
  6. Ong, Thuy (January 19, 2018). "WhatsApp launches a separate app for small businesses". The Verge. Archived from the original on January 19, 2018.
  7. Lin, Jave (March 8, 2018). "WhatsApp Business App: The Definitive Guide (2018)". LinkedIn.
  8. "Facebook Buys Mobile Messenger WhatsApp for $19 Billion - Businessweek"