ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵍⴰⵀⴰⵢ


ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ (ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ: Cour internationale de Justice) ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵏⵢⵓⵢⵓⵔⴽ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1945 ⵜⵙⵉⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏ , ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⴰⵀⴰⵢ ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵜ ⵉⴷ ⵏⴼⵙⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ . ⵟⴰⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴷⴰ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⵉⵡⵓⵏⴽⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ , ⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ 15 ⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰ .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵙⴼⴼⴰⵖⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵢ ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵉⵃⵉⵍ ⵉⵎⵓⵡⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵎⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⴰⵎⵉⵔⵓ ⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰ 14 ⴰⵙⴼⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵏⵏⴰ ⵔⴰ ⵉⴼⴼⵓⴽⵓ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ . ⵙⴳ 1945 ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵍⴰⵀⴰⵢ ⴷ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ:

  • ⵟⴰⴼ ⵣⵉ ⵔⴱⴷⴷⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ.
  • ⵜⵉⵎⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴳⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ.
  • ⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵏⵓⴼⴰⵍⴷ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓⴷ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ .

ⵜⵉⵍⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵎⵜⵜⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵡⵇⵇⵔⵏ ⵉⴱⴹⵉⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⴼⴼⵓⵖ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ

ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵣⵍⵉⵏ , ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵉⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵙⵎⵓⵇⵓⵍⴷ ⴳ ⵉⵎⴽⵏⴰⵙ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ, ⴷ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ .

ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵏⴰⴼ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⵜⵜⵓⵡⵇⵇⴰⵔⵏ :

  • ⴰⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰ.
  • ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵉⵙⴳⵉⵡⵙⵏ ⵅⴼ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
  • ⵉⵍⵍⴰ 15 ⵉⵏⴱⴹⴰ .

ⵥⵕ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]