Jump to content

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵍⵙⵜ, ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⵜⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ (ⵜⵉⵣⵉⵜⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵡⵙⵍⴰⴼⵉⵏ, ⵜⵉⵎⵉⵔⴰⵢⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⴰⵙⵉⵏ, ⵜⵎⴽⴹⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵜⴳ.) ⵉⵍⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰⵎⴽⵜ, ⴷ ⴳ ⵜⵓⴳⴷⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰⵢⵜ — ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵢⴰ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ (ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵙⵏⴰⵢⵜ). ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⵔⵉⵥⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵎⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ. ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴼⵔⴰⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]