ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵎⵍⴰⵏ. ⵙ ⵎⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⴹⵔⴻⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⴷⴰⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]