Jump to content

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵣ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵃⵏⵏⴰⵡⵜ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 6.212 ⴽⵎ²
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 484 312 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⵉⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 111 627

ⵍⵃⵓⵣ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ ⵖ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵃⵓⵣⵉⵢⵏ ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⵢⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ-ⵜⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵃⵏⵏⴰⵡⵜ. ⵣⵖ ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵉⵔ, ⵉⵎⵍⵉⵍ, ⴰⵎⵥⵎⵉⵥ, ⵓⴽⴰⵢⵎⴷⵏ, ⵓⵔⵉⴽ.

ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷ 37 ⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ.[1]

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜⵉⵏ (2014) ⵎⵏⵛⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⴰⵢⵜ ⵓⵔⵉⵔ 8,225 39,108
ⴰⵎⵣⵎⵉⵣ 3,506 14,364
ⵜⴰⵃⵏⵏⴰⵡⵜ 2,684 12,102
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜ 111,627 573,128

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. لإحصاء لكبير دالسكان والسكنى ف2014 - الجرنان الرسمي رقم 6354 - 23 شهر 4، عام 2015