ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ ⵉⵍⵉⵣⴰⴱⵉⵜ II ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵢⴰ.

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⵜ (ⴰⵡⵜⵎ ⵏⵙ : ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⵜ ⵉⵙⵏⴱⴹⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵙ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]