Jump to content

ⵙⴽⵙⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵣⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⴱⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⴷⵉ .
ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵙⴽⵙⵓ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ

ⵙⴽⵙⵓ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⴰⵎⵎ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵎⵎ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ, ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ, ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ.

ⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵔⵓⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵡⵉ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⵡⵉⴷ ⵙⴰ ⵙⵙⵓⵡⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵡⵉ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴷⴳ ⵉⵎⴹⴰⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ (238 -148 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ). ⵙⵙⵉⵡⵍⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ، ⴰⵎⵎ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ "ⵛⴰⵔⵍ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⵊⵓⵍⵢⴰⵏ" ⵊⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1891 ⴷ 1991 ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ “ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ”. ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⴷ “ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰ ⵜⵛⵜⴰⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ. ⴷⴰ ⵜⵛⵜⴰⵏ ⵉⵎⴽⵔⵣⵏ ⵙⵓⵎⴰⵜⴰ .

ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⴱⵍⵍⵉ ⵙⴽⵙⵓ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵓⵍ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⴷⵓⵏⵉⵜ. ⵍⵓⵛⵉⴻ ⴱoⵍⴻⵏⵙ ⵎⴰⵙⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙⴽⵙⵓ ⵙⴳ ⵜⵓⵙⵓⵜ 238 ⴰⵔ 149 (ⵓⵔⵜⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵙⵉⴷⵏⴰ ⵄⵉⵙⴰ) (ⴱⵓⵍⴻⵏⵙ, 1989, ⵜ. 61). ⴷⴰ ⵜⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵓⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷⵉⵙⵏ ⵎⵃⴰⴷⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ.

ⵖⴰⵢⵍⵉ ⵖⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴷⵓⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⵉⴽⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵙⵓⵜ ⵏⵏⵙ

ⴰⵏ ⵓⵔ ⵏⵉⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵔ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵉⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ, ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉ:

 • ⴰⴽⵙⵓⵎ ⵏ ⵍⵇⴷⴷⵉⴷ,
 • ⴷ ⵙⴽⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵣⵉⵏ ⵏⵖ ⵉⵔⴷⵏ,
 • ⵅⵉⵣⵣⵓ,
 • ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ,
 • ⴱⴰⵜⴰⵜⴰ,
 • ⵎⴰⵜⵉⵛⴰ,
 • ⴰⵣⴰⵍⵉⵎ,
 • ⵜⵉⵔⴽⵎⵉⵏ,
 • ⵍⵇⵣⴱⵓⵔ,
 • ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⴰⵔⴳⴰⵏ, ⵏⵖ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵍⴽⵎⵓⵏ ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵍⴱⵣⴰⵔ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ,
 • ⵉⵎⵉⴽ ⵏⵜⵃⵎⵉⵔⴰ ⵏⵉⵖ ⵣⵄⴼⵔⴰⵏ.

ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏⵙⴽⵙⵓ ⴷ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙ ⴰⵢⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ: ⵔⴰⴷⵏⴰⵙⵉ ⴱⴰc ⴰⵏ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰⵢ ⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ

ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵙⴽⵙⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵍⴽⴷⵉⴷ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙⵓ ⵓⴼⵓⵍⵍⵓⵙ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵜⵉⴼⵉⵢⵉ ⵓⵡⴼⵓⵏⴰⵙ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵇⵓⵔⵏⵉⵏ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ 07 ⵉⵎⵏⴷⴰⵏ
 • ⵙⴽⵙⵓ ⵙ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ

Izdayen n brra[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵍⴱⵓⴹ:Wp/tzm/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]