ⵕⵓⴱⵍⵓⴽⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵕⵓⴱⵍⵓⴽⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ
ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2003
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2006
ⵜⴰⴽⴱⴰⵏⵜ ⵕⵓⴱⵍⵓⴽⵙ. ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵍⵓⵡⴰ
ⴰⵙⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ https://roblox.com/

ⵕⵓⴱⵍⵓⴽⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Roblox) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ ⵓⵏⵍⴰⵢⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⵖ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷⴰⵢ ⵓⵡ ⵉⵙⵉⵎⵙⵙⵓⴷⴰⵙⵉⴽⵙ ⴱⵓⴽⵙ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵉ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳⵔ 8-18 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⵉⵔⵉⴽ ⴽⴰⵙⵉⵍ ⴷ ⴷⵉⵢⴼⵉⴷ ⴱⴰⵙⵣⵓⴽⵉ ⵣⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⴷ ⵜⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵔⴰⵎⵜ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005, ⴷ ⵜⴼⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵔⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2006.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "Roblox Lets Kids Build Their Own Worlds Online" [ⴰⵔⵛⵉⴼ], Forbes