ⵓⵕⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵓⵕⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 93 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵛⴰⵔⵍⵉ ⴽⵓⴼⵎⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵔⵉⵎⵡⵓⵔⴽⵙ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵔⵓⴱⵔⵜ ⵍⵉⴷⵉⴽⵔ
ⴽⵉⴼⵏ ⵍⴰⴽⵙ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵙⵉⵏ ⵛⴰⵔⵎⴰⵜⵣ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 2 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2024

ⵓⵕⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⴰⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Orion and the Dark) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵛⴰⵔⵎⴰⵜⵣ, ⵉⴼⴰⵖⴷ ⵖ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2024. ⵙⵙⵉⵏⴰⵔⵢⵓ ⵢⴰⵔⵔⴰⵜ ⵛⴰⵔⵍⵉ ⴽⵓⴼⵎⴰⵏ, ⵣⵖ ⵜⵉⵡⵏⴳⵎⵜ ⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ, ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵔⵔⴰ ⵉⵎⵎⴰ ⵢⴰⵔⵍⵉⵜ. ⵍⴼⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⴷⵔⵉⵎⵡⵓⵔⴽⵙ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⵔⵙ ⵖ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024.[1][2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Cole Delaney, « Dreamworks Reveals New Charlie Kaufman-Written Film Orion And The Dark, Coming To Netflix In 2024 - Exclusive Video », Cartoon Brew
  2. Zac Ntim, « DreamWorks Animation And Netflix Partner For Charlie Kaufman-Penned Pic ‘Orion And The Dark’; First Look Revealed — Annecy », Deadline

ⵥⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]