Jump to content

ⵎⵉⴳⵉⵍ ⵀⵉⵔⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵎⵉⴳⵉⵍ ⵀⵉⵔⴰⵏ
Miguel Herrán (ⵙⴱⵍ)
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵍⵉⵙⵎ ⵉⴽⵎⵍⵏ Miguel Ángel García de la Herrán
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ   25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1996
ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ 2015 - ⵖⵉⵍⴰ

ⵎⵉⴳⵉⵍ ⴰⵏⵊⵉⵍ ⴳⴰⵔⵙⵢⴰ ⴷⵉ ⵍⴰ ⵀⵉⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ: Miguel Ángel García de la Herrán; ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 25 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1996) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ. ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⵏ ⵍⴰ ⴽⴰⵙⴰ ⴷⵉ ⴱⴰⴱⵉⵍ ⴷ ⵜⵉⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴼⴰⵔⵉⵍⴰ ⴳ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⴰⴹⵕⴰⵎⵉ ⵏ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ "ⵉⵍⵉⵜ".


ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]