ⵉⵍⵉⵜ (ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵍⵉⵜ
Elite (ⵙ ⵙⴱⵍ)
ⴰⵏⴰⵡ ⴹⴹⵕⴰⵎⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⵜⴰⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 7
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 56
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 41-59 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
10-15 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ (ⵛⵓⵔⵜ ⵙⵜⵓⵔⵉⵣ)
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵓ
ⴷⴰⵔⵢⵓ ⵎⴰⴷⵔⵓⵏⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵣⵉⵜⴰ ⴱⵔⵓⴷⵓⴽⵛⵢⵓⵏⵉⵙ
ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018 -
ⵖⵉⵍⴰ

ⵉⵍⵉⵜ (ⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: Élite) ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⴷⴷⵉ ⴰⴹⵕⴰⵎⵉ ⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉ, ⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⴰ ⴷ ⴷⴰⵔⵢⵓ ⵎⴰⴷⵔⵓⵏⴰ ⵉ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ. ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵢⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵏ ⵍⵓⵔⵉⵏⵣⵓ ⴷⵉ ⵉⵍ ⵉⵙⴽⵓⵔⵢⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ. ⵉⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2018ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]