ⵍⵊⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 19 ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⵉⵜ ⴼ ⵍⵊⵏⵜ

ⵍⵊⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⵇ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰⵏ, ⵙ ⵓⴽⵯⵛⴹ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵣⴷⴰⵖⵏ ⵡⴰⴽⵓⵛⵏ, ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ, ⵉⵎⴰⵏⵏ, ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⵕⴰⴱⴹⵏ,[1] ⴷ ⴰⵔ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵇⴰⵡⴰⵍ ⵉⵎⵓⵎⵏⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵉⵙ ⴼⵜⵓⵏ ⴹⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ. ⵍⵊⵏⵜ ⴳ ⵓⵚⵍⵉⵄ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⴰⵇ ⵉⴼⵓⵥⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵄⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⴳⴰ ⵎⴰⵔ ⵏ ⵊⴰⵀⵏⵏⴰⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵔⴰⵇ ⵉⵖⵓⴼⴼⵏ ⴷ ⵉⵅⵛⵛⴰⵏ.

ⴳ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵕⴰⵀⵉⵎ, ⵣⵓⵏⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ, ⴷ ⴽⵔⴰⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ, ⵍⵊⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵓⵔⴰⵇ ⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵇⴰⵡⵍ ⵡⴰⴽⵓⵛ ⵉ ⵉⵎⵓⵎⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⵙⵔⵙ ⴼⵜⵓⵏ ⵉⵖ ⵙⴽⵔⵏ ⵎⴰ ⵉⵚⵍⵃⵏ ⴷ ⵎⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵍⵖⴰⵢⴱ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "heaven". ⴰⵜⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ 2024-04-07.