Jump to content

ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⴰⴹⵓⵍⴼ ⴱⵓⴳⵉⵔⵓ

ⴰⵏⴳⵍⵓⵙ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Angel) ⴰⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵏⴳⵍⵓⵙⵏ, ⵉⴳⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵖⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⴳⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏⵖ ⴰⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⵉⵏⴳⵔ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]