Jump to content

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰ ⵉⴷⵔⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⵢⵓⵔⴰ ⵜ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷ ⵡⵉⴷⵎⵔ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ
ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1961
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵥⵖⵓⵕⴰⵏ

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵜ ⵓⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ ⵍⵢⵓⵏⴰⵔⴷ ⵡⵉⴷⵎⵔ, ⵉⵣⵣⵡⵣⵉⵜ ⵓⵎⵣⵓⵣⵉ ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵚⴱ ⵙⴳ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ 1981 ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ[1]ⵜⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ, ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵖⵔⴰ ⵙ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏⵉⵏ ⵓⵔⴰⵏ ⵜⵏⵜ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵖⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ: "ⴰ ⵉⴷⵔⴰⵔ ⵏⵏⵖ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ".[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/i/I10103.php  
  2. https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010103/2007-11-13/