Jump to content

ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ "ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ" ⴳ ⴱⴰⵡⵉⵏ.
ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ
Alberich Zwyssig
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1808 ⴳ ⴱⴰⵡⵉⵏ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1854 ⴳ ⵎⵉⵀⵔⵉⵔⴰⵡ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵕⵀⵉⴱ, ⴰⵎⵣⵓⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⴰⵥⵓⵕ

ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⴱⵕⵉⴽ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ ⵙⵓⵙⵉⵙⵜ ⵏⵉⵖ ⴰⵍⴱⵕⵉⵛ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Alberich Zwyssig, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ 17 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1808 ⴳ ⴱⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵎⵓⵜ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1854 ⴳ ⵎⵉⵀⵔⵉⵔⴰⵡ, ⵉⴳⴰ ⴰⵕⵀⵉⴱ ⴰⵏⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵓⵣⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ.[1] ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1841 ⵉⵣⵣⵡⵣⵉ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ (ⵡⵉⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ) ⴷ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵔⵔⴳⵯⵣⴰ.

ⴰⵙⴼⵔⵉⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉ ⴳ ⵣⵢⵓⵔⵉⵅⵀⵓⵔⵏ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⵓⵀⴰⵏ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⵎⴰⵕⵉⵢⴰ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ (ⵢⵓⵎⵥ "ⴰⵍⴱⵕⵉⵛ/ⴰⵍⴱⵕⵉⵅ" ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴷ) ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1808 ⴳ ⴱⴰⵡⵉⵏ, ⴽⴰⵏⵟⵓⵏ ⵓⵔⵉ. ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1821 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1841 ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵖⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵉⵜⵜⵉⵏⴳⴻⵏ, ⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⴼⵕⵓⵅ ⴳ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵖⵣⴰⵎⵜ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴳ ⴰⴳⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⵓⵕⵀⵉⴱ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⵉ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵖⵣⴰⵎⵜ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⴳⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴼⵓⴽⴽⴰ ⵜⵖⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⵕⵀⴱⵉⵢⵢⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⴽⴰⵏⵟⵓⵏⵏ ⴰⵕⴳⴰⵡ ⴳ 13 ⵢⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1841, ⴰⵔ ⵙⵜⴰⵔⴰⵏ ⵉⵕⵀⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵔ ⵡⴰⵢⵢⴰ ⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵣⵡⵉⵙⵉⴳ ⵉ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⴳ ⵉⵏⴱⴳⵉ ⴳ ⵜⵖⵣⴰⵎⵜ ⵏ ⵡⵓⵔⵎⵙⴱⴰⴳⵊⵓⵏⴰ ⴼ ⵜⴳⵍⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵣⴼⵉⵔⵛ.[2] ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵉⵍⵍⵉⵜⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴱⵃⵔⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵣⵎ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴼ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⴰⵏⵜ. [3]

  1. https://books.google.fr/books?vid=ISBN0028702409&redir_esc=y (ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵍⵉⴽⵜⵕⵓⵏⵉ
  2. https://web.archive.org/web/20070313041902/http://www.zwyssighaus.ch/zwyssig.htm (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ)
  3. https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&cqlMode=true&query=idn%3D118821628 (ⵜⴰⵙⴰⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ)