ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ
Romontsch, Rumantsch,

Rumauntsch, Rumàntsch

ⴳ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵓⵥⵍⴰⴹ ⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⴰⵔ ⴰⴼⴰⵙⵉ: ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⵓⵜⵙⵉⵍⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⵏⴷⵉⵔ, ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⵓⵜⵙⵉⵍⴼⴰⵏ ⴳ ⵙⴰⴳⵓⴳⵏ, ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵎⴰⵏⵛ ⴳⵔⵉⵛⵓⵏ ⴳ ⵜⵓⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵡⵉⵙⵔⵉⵜ, ⴼⴰⵍⴰⴷⵔ ⵙⴳⵔⴰⴼⴼⵉⵜⵓ ⴳ ⴳⵡⴰⵔⴷⴰ.
ⵉⵙⵎ ⴰⵢⵉⵎⴰⵏ Rumantsch
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ
  • 40,000 (2019)
  • 60,000 (2000)
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴽⴰⵏⵟⵓⵏ ⴳⵔⴰⵡⴱⵓⵏⴷⵏ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ
ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
  • ISO 639-1: rm[1]
  • ISO 639-2: roh[2]
  • ISO 639-3: roh[3]
  • ⴳⵍⵓⵜⵓⵍⵓⴳ: roma1326[4]
  • ELP: ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ[5]
  • Linguasphere: 51-AAA-gb[6]
  • IETF: rm[7]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ (ⵙ ⵜⵔⵓⵎⴰⵏⵛⵜ: rumantsch) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⴳⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ, ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ (ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜⵜⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]