Jump to content

ⵉⴼ ⵙⵉ ⴱⴰⵔⵙⵉⵍⵓⵏⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⴼ ⵙⵉ ⴱⴰⵔⵙⵉⵍⵓⵏⴰ
FC Barcelona
ⴱⴰⵕⵚⴰ
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍ'ⴱⴰⵕⵚⴰ
ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵍ'ⴱⴰⵕⵚⴰ

ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴼ ⵓⵙⵔⵉⵔ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⴰⵏⴳⵎⴰⵎ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ 29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1899
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ  ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ
ⴰⵙⴳⵣⵍ FCB
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵓⵙⵎⵉⴷ Futbol Club Barcelona (ⵜⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜ)
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ
 • ⴱⵍⵓⵡⴳⵔⴰⵏⴰ (Blaugrana ⵚⴱ)
 • ⴱⴰⵕⵚⴰ (Barça ⵚⴱ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ
 • ⴽⵓⵍⵉⵣ (Culés ⵚⴱ)
 • ⴱⴰⵔⵙⵉⵍⵓⵏⵉⵙⵜⴰⵙ(Barcelonistas ⵚⴱ)
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵙⴱⵓⵜⵉⴼⴰⵢ ⴽⴰⵎⴱ ⵏⵓⵡ (ⵓⵎⵉ 99.354)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
2023/24
ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⵔⵉⵔ ⵉⵎⵉⴷⴷⵣⵉ (ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ)
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ  ⵅⵡⴰⵏ ⵍⴰⴱⵓⵔⵜⴰ
ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵉⵚⴽⴽⵓⵜⵏ ⵅⵡⴰⵏ ⴳⴰⵎⴱⵔ, ⵡⴰⵍⵜⵔ ⵡⴰⵢⵍⴷⴱⴰⵔⵜⵓⵎⵢⵓ ⵜⵉⵔⴰⴷⴰⵙ
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⵎⵉⵙⵙⵉ • (672 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜ)
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ  ⵍⵢⵓⵏⵉⵍ ⵎⵉⵙⵙⵉ • (778 ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ)
ⴼ ⵓⵍⴱⴰⴱ
2023/24
ⴰⵙⵍⵖⵎⴰⵢ  ⵜⵛⴰⴼⵉ ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (2023)  ⵎⴰⵔⴽ ⴰⵏⴷⵔⵉ ⵜⵉⵔ ⵛⵜⵉⴳⵏ
ⵉⴽⵉⴱⵉⵜⴰⵏⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵔ 2024
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ: (31)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ (14)
 • ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ (ⵍⴰⵍⵉⴳⴰ) (27)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴰ ⴷⵡⴰⵔⵜⵉ (3)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ (2)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵡⵎⵏⵥⴰⵡⵉⵏ
 • ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵏ ⵉⵏⴱⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ (5)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵙⵙⵓⴱⵉⵔ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ (5)
 • ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⵔⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴱⴰ (4)
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ (3)
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵙⴷⴷⵓⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ |
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ www.fcbarcelona.com

ⴰⵙⵔⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ (Futbol Club Barcelona) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ. ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵣⵖ ⴱⴰⵔⵛⴰⵍⵓⵏⴰ, ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵛ ⵜⵟⵟⴰⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴷ ⵡⵍⴰ ⵉⵎⵀⴷⵔⵜⵏⵙ ⵜⵡⴰⵢⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⵀ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵜⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷⴰ ⵉⴽⵀⴰⵜⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵀⴷⴷⵔⵜⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵎⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]