Jump to content

ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴼⵔⴽⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴼⵔⴽⵓⵙ
Abdellah Ferkous (ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ)
ⵓⵎⵍⴰⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 9 ⴱⵕⴰⵢⵕ 1965
ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ
ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⴰⵙⵎⴷⴰⵢ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⴼⵓ 1996 - ⵖⵉⵍⴰ

ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵜⵓⴽⵓⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵣⴳ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ "ⴼⵔⴽⵓⵙ", ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⵍⵎ. ⵉⵍⵓⵍ ⴼⵔⴽⵓⵙ ⵖ 1965 ⵖ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⴰⵔ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ.

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⵏⴰⵡ ⵍⴰⴼⵍⴰⵎ ⵣⵓⵏⴷ:

  • ⴽⵓⵔⵙⴰ (2017)
  • ⵍⴼⵕⵕⵓⵊ (2016)
  • R + 4 (2014)
  • ⵍⵎⴰⴽⵉⵏⴰ (2010)
  • ⵚⵎⴰⵜⵓ ⵍⵍⴰⵢⵍ (1996)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]