Jump to content

ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ

ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Köln ⴽⵓⵍⵏ) ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ ⵡⵉⵙⴼⴰⵍⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ. ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ 1.034.175 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2013, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵇⵇⴰⵔⵏ ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴱⵉⵔⵍⵉⵏ, ⵀⴰⵎⴱⵓⵔⴳⵎⵢⵓⵏⵉⵅ. ⵜⵣⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵏⴷⵓⵙⵍⴷⵓⵔⴼ. ⵙⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴽⴰⵜⵔⵉⴷⴰⵔⴰⵍⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵉ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ. ⵜⴳⴰ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵙⵙⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷⴳⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴽⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏⵉⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ. ⵎⴽ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⵉⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 60 ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵙⵔ, ⴷ 200 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵉⴳⴳⵣⵜ ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷⴳⵙ 70 ⵏ ⵓⵖⵎⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⴼⵓⵖⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵖⵔ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⴰⵖⵍⴰⴷ ⵎⵉⴷⵢⴰⴱⴰⵔⴽ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵢⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴽⵉⵎ, ⴰⵙⵀⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ. ⵙⴳ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵔⵔⴰⵢⵏ ⵉ ⵓⵙⴱⵏⵓⴱⴽ ⵏⵏⴰ ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴱⵕⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵛⵛⴽⵍⴰⵟ. ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵡⵉⵢⴰⴹ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]