Jump to content

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ

ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⵉⵢⵏ (ⵙ ⵜⵍⵉⵎⴰⵏⵜ: Rhein) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵉⴼ ⴳ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⵢⵣⵔⵉ ⵖⴰⴼ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ، ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ، ⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ، ⴷ ⵍⵉⵛⵜⵏⵜⴰⵢⵏⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ. ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⵜⵉⵢⵜ Renos ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵓⵎⴽⵏ (ⴰⵏⴳⴰⵢ).

ⵢⵓⵎⵥ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵔⴰⵢⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ، ⴷ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ، ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏⵉⵊⵉⵔⵎⴰⵏⵉⵢⵏ، ⵎⴽ ⵜⵓⵚⴽⴰⵏⵜ ⵖⴰⴼ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵍⵍⵉⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ، ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⵖⴰⴼ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ، ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵥⵉⵜ ⵊⴰⵔ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏⴼⵔⴰⵏⵙⴰ، ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵖⴰⴼ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ. ⵉⵙⵓⵍ ⵊⴰⵔ ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ، ⵥⵉⵍⵏ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ، ⴷ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵉⴳⴰ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵡⵓⴳⵔⵉⵙ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ ⵉⵖⴱⴰⵍⵓⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ: ⵔⴰⵢⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⴰⴳⵉⵔⴰⵏ، ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⴰⵜⴰⵜⴰⵎ ⵏ ⵏⴰⵎⵙⴰ، ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⴱ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⴽⵓⵏⵜⴰⴽⵙ ⵢⵎⵓⵏ ⵜⴰⵍⴰ ⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵜⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⴳⴰⵏ ⵔⵔⴰⵢⵏ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]