ⴷⴷⵓ, ⴰⵢⴽⵣⵉⵏ. ⴷⴷⵓ! (ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵜⵍⴼⴰⵣ)

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴷⴷⵓ, ⴰⵢⴽⵣⵉⵏ. ⴷⴷⵓ!
ⴰⵏⴰⵡ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ
ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ
ⵙⵉⵥⵓⵏ 4
ⵜⴰⵙⴷⵉⵢⵜ 40
ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵉⵏ 23 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⵜⵉⵏ
ⴰⵙⵓⴼⵖ
ⴰⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷⴷⵓ, ⴰⵢⴽⵣⵉⵏ. ⴷⵓ!
ⴱⵉ. ⴷⵉ. ⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵏ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴷⵔⵉⵎ ⵡⵓⵔⴽⵙ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ
ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴱⵓⵍ ⴱⵓⴽⵍⵉⵢ
ⴰⵙⵓⴼⵖ ⴰⴷⴰⵎ ⴱⵉⵍⵜⵣⵎⴰⵏ
ⵜⵉⴼⵉⴼⵖⵜ 26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021 -
ⵖⵉⵍⴰ

ⴷⴷⵓ, ⴰⵢⴽⵣⵉⵏ. ⴷⴷⵓ! (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Go, Dog. Go!) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵓⵖⵏ ⵉⵜⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⴰⵙⵎⵍⴷ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵣⴳ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ.[1] ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ 1961 ⵏ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⵙⴰⵙⵡⴰ ⵍⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙⵏ, ⵏ ⴰⵎⴰⵔⴰ "ⴱⵉ. ⴷⵉ. ⵉⵢⵙⵜⵔⵎⴰⵏ". ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ ⵣⵖ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴷⵔⵉⵎ ⵡⵓⵔⴽⵙ ⴰⵏⵉⵎⵉⵛⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⵉⵍⴷⴱⵔⴰⵏ ⵙⵜⵓⴷⵢⵓⵣ, ⴷ ⵉⴳⴰ ⵙ ⴰⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⴰⴷⴰⵎ ⴱⵉⵍⵜⵣⵎⴰⵏ, ⴷ ⵏ ⴰⵎⴼⴰⵔⵙ ⵎⵓⵔⴳⴰⵏⴰ ⴷⵓⴽ. ⵉⵣⵔⵉ ⴹⵓⵔⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ ⵏⵉⵜⴼⵍⵉⴽⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 26 ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2021.[2]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Go, Dog. Go! TV Review
  2. "Netflix Boosts Preschool Slate With Seven New Series". Deadline

ⵥⵕ ⵓⵍⵍⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]