ⴱⵕⵉⴽⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴱⵕⵉⴽⵙ

ⴱⵔⵉⴽⵙ ⴰⵣⴳⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ BRICS ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵣⴼⴼ (ⵉⵖⴰⵡⵍ) ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵖ ⵜⵍⵍⴰ: ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵍⵀⵏⴷⵛⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴷ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵔ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⴽⴰⵜⵉⵔⴰⵏⴱⵓⵔⴳ Iekaterinbourg ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2009, ⴱⵔⵔⵃⵏ ⴳⵉⵙ ⵙ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵊⴷⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵏ "ⴱⵔⵉⴽⵙ" ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2008, ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵀⵓⴽⴰⵢⵓ ⵜⴰⵊⴰⴱⵓⵏⵉⵜ, ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵜⴰⵎ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ".

ⵉⴷⵔⴰ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⴱⵔⵉⴽⵙ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ  "ⴼⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ ⴱⵓⵜⵉⵏ" ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ (ⵜⴰⵎⴷⵏⴰⵏⵜ) ⵊⵉⵏ ⵜⴰⵡ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵀⵏⴷ ⵎⴰⵏⵎⵓⵀⴰⵏ ⵙⵉⵏⴳ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵍⴱⵕⴰⵣⵉⵍ ⵍⵡⵉⵙ ⵉⵏⴰⵙⵢⵓ ⵍⵓⵍⴰ ⴷⴰ ⵙⵉⵍⴱⴰ. ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ ⴳ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵢⴰⵏⵉⵏ, ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴼ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2010 ⵜⴽⵛⵎ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ "South Africa" ⵙ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⴱⵔⵉⴽ "BRIC" ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⴼ ⵜⵏⴼⵍ ⵙ ⴱⵔⵉⴽⵙ "BRICS".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]